ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Διαβάστε τα έγγραφα Διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προτρέπονται όπως πρώτα μελετήσουν με τη δέουσα προσοχή τους όρους του παρόντος διαγωνισμού (ΥΕΕΒΤ/ΥΒΤ/04/16) και στη συνέχεια συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της παρούσας διαδικτυακής υπηρεσίας. Στην ενότητα «έντυπα» παρατίθενται και βοηθήματα.

2. Δημιουργήστε Λογαριασμό κάνοντας εγγραφή Χρήστη

Αφού κάνετε εγγραφή θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με σύνδεσμο αρχικής εισόδου στο σύστημα (link). Κάθε φορά θα μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα κάνοντας log-in με το δικό σας username / password πατώντας «είσοδος».

3. Συμπληρώστε και υποβάλετε την Ηλεκτρονική Αίτηση « Η αίτηση μου»

Σε κάθε στάδιο της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχεται (βήμα-βήμα) επαρκής καθοδήγηση – η αίτηση συμπληρώνεται εύκολα και απλά.

Σημαντικές πληροφορίες

 • Αιτήσεις υποβάλλονται από την ημερομηνία προκήρυξης μέχρι τις 03/10/2016 και ώρα 09:00 π.μ. τοπική ώρα. Μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας το σύστημα δεν θα επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων.
 • Μετά την επιτυχή υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι θα παραλαμβάνουν μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής με στοιχεία αναφοράς (κωδικός αίτησης ή/και κωδικός υποψηφίου κλπ).
 • Η αίτηση (εκδήλωση ενδιαφέροντος) θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην παρούσα διαδικτυακή υπηρεσία (ηλεκτρονική αίτηση) και τους όρους διαγωνισμού.
 • Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις που δεν παρέχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση στοιχείων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 • Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για βοήθεια οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας στο σύνδεσμο «Επικοινωνία», ή μέσω υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο myapp@mcit.gov.cy. Επιπρόσθετα παρατίθεται ενότητα «Ερωτήσεις-Απαντήσεις» για πρόσθετη πληροφόρηση των υποψηφίων.
 • Στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία αίτησης και να επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Upload, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως καθορίζονται στην αίτηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf  *

        1. Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας

        2. (Όπου απαιτείται) αντίγραφο τεκμηρίου Νόμιμης Εγκατάστασης ή άλλο αποδεικτικό ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας

        3. Αντίγραφο Εντύπου τελευταίας Ανανέωσης/Εγγραφής Ανέργου (ES19) {εκδίδεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ)}

        4. Αποδεικτικό τεκμηρίωσης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (ένα από τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, όπως καθορίζονται στην σχετική ιστοσελίδα: http://www.eey.gov.cy/ΧρήσιμεςΠληροφορίες.aspx)

        5. Αντίγραφα των απαιτουμένων Τίτλων Σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακά) προς τεκμηρίωση πλήρωσης των ακαδημαϊκών απαιτήσεων (αναλόγως κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση – ως καθορίζεται στα επίσημα έγγραφα διαγωνισμού) - (αφορά: Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια βαθμολόγησης Κ2-Κ3 όπου εφαρμόζεται)

        6. Προαιρετικά (όχι υποχρεωτικό) - Στοιχεία αναγνώρισης ‘Πανεπιστημίου’ στην χώρα του.

        7. Αντίγραφο εγγραφής (ή βεβαίωσης εγγράψιμου μέλους) στο σχετικό σύνδεσμο/φορέα επαγγελματικής πιστοποίησης / έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος (από ΕΤΕΚ για κατηγορία ειδικοτήτων Α, από ΣΕΛΚ για κατηγορία (Β) Λογιστών) - (όπου υπάρχει/εφαρμόζεται - αφορά στο κριτήριο βαθμολόγησης Κ1)

        8. Τεκμήριο Εργασιακής Πείρας ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - (όπου υπάρχει/εφαρμόζεται - αφορά στο κριτήριο βαθμολόγησης Κ4)

    • Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου κατά Εργοδότη (εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ))
    • Βεβαίωση ΕΡΓΟΔΟΤΗ για ΠΕΙΡΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΕΝΤΥΠΟ 7 στο Παράρτημα Β)

         9. Τεκμήριο Εργασιακής Πείρας ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - (όπου υπάρχει/εφαρμόζεται - αφορά στο κριτήριο βαθμολόγησης Κ5)

     • Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών Ασφαλισμένου κατά Εργοδότη (εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ))
     • Βεβαίωση ΕΡΓΟΔΟΤΗ για ΠΕΙΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  (ΕΝΤΥΠΟ 6 στο Παράρτημα Β)

          10. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού μητρώου (μόνο κατά το στάδιο υπογραφής σύμβασης ανάθεσης - δεν απαιτείται κατά το στάδιο υποβολής αίτησης).

    Σημειώνεται ότι κατά την ανάθεση σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει τα πρωτότυπα αποδεικτικά για πιστοποίηση και έλεγχο των στοιχείων αίτησης του ανάδοχου.

    * Στην ενότητα «Έντυπα/Βοηθήματα», παρατίθενται σύνδεσμοι για διάφορα δωρεάν λογισμικά εργαλεία για την μετατροπή/ένωση αρχείων σε PDF, τα οποία (εάν χρειαστεί) μπορείτε να κατεβάσετε και χρησιμοποιήσετε.